Datganiad Cenhadol

Owain Glyndwr Community Hotel Ltd.

Bydd Gwesty Cymunedol yr Owain Glyndwr yn rhoi croeso Celtaidd cynnes i’n holl westeion drwy greu profiad cadarnhaol a chofiadwy, gan cofleidio diwylliant Cymru yn y lleoliad hanesyddol unigryw hwn yng nghalon Gwlad Owain Glyndŵr.

Ein Gweledigaeth

I ddatblygu’r busnes ar gyfer y gymuned leol i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel, bwyd, llety a digwyddiadau rheolaidd. Cyflawnir hyn drwy ymrwymo i ragoriaeth ym mhob agwedd o’n busnes ac ymdrechu i ragori ar ddisgwyliadau ein gwesteion, ein cydweithwyr a’r gymuned ehangach bob amser.

Ein Gwerthoedd

Cymuned Leol

Mae cefnogi’r gymuned leol yn bwysig iawn trwy ddarparu hwb a chynnig amrywiaeth o weithgareddau, o godi arian ar gyfer elusennau lleol, cyfleoedd gwirfoddoli, darparu lle i glwb ieuenctid, sied i ddynion i brynu a hyrwyddo bwyd a diod gan gynhyrchwyr a ffermwyr cyfagos.

Gwaith Tîm

Gweithio gyda’n gilydd fel tîm gyda’r pwyllgor rheoli i greu diwylliant agored, gonest a chynhyrfus yw sut y byddwn yn darparu lefelau gwych o wasanaeth i’n gwesteion ac i’n gilydd. Cyn ymateb, rydym yn gwrando’n dda, fel y gallwn ddealtl anghenion ein gwesteion, cydweithwyr a chyfranddalwyr yn well.

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Defnyddio pob cyfle i ragori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid a sicrhau bod anghenion ein gwestai yn cael eu diwallu. Rydym yn cael ein grymuso i ddatrys unrhyw broblem i foddhad llwyr ein gwestai.

Amgylchedd Diogel

Annog ein gweithwyr i weithredu mewn modd gweithio diogel bob amser, gan ddangos arferion diogelwch da trwy weithredu a chydymffurfio â pholisïau iechyd a diogelwch, trwy ddarparu rhaglenni hyfforddiant a chymorth parhaus.